วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน แคนอล ไออา ๒๐๒๒ ไอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการสำรวจประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางโดยลงยางมะตอย บ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง