วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี Fuji Xerox CP225w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนรู้ เเละเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไตรมาสแรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ไตรมาสแรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ไตรมาสแรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ไตรมาสแรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคันดินข้างบล็อคคอนเวิสท์ บ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ สายทางไปบ้านโคกพระตำบลวังไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง