วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยการถมดินพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองห่าง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถปรับอากาศมาตรฐาน ๔ (ข) ๒ ชั้น ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการสำรวจประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถปรับอากาศมาตรฐาน ๔ (ข) ๒ ชั้น ตามโครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง