วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมประดับตกแต่งตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเวทีการแสดงกิจกรรมพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประดับตกแต่งกระทงและรถขบวนแห่ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคันดินคลองอีสานเขียว(บริเวณฝายน้ำล้น) บ้านหนองช่างตาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน บ้านเมืองดู่ หมู่ที่ ๖ เส้นจากบ้านเมืองดู่ไปสระสี่เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ เส้นจากถนน คสล.ไปนานายวาส ปินะกะสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง