วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินจากบ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ ไปบ้านหนองแปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ไตรมาสสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ไตรมาสสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองศีกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไตรมาสสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ไตรมาสสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ไตรมาสสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง