วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองช่างตาย หมู่ที่ ๒ เส้นประปาหมู่บ้านถึงโคกอีหวึ่งต่อจากเส้นเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างเหมายกระดับถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ ๔ เส้นจากหนองคอกควายไปบ้านโนนภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างเหมายกระดับถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ เส้นจากบ้านนายโสภณไปบ้านหนองคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศมาตรฐาน ๔ (ข) ๒ ชั้น ไป-กลับ พร้อมคนขับรถ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห่าง หมู่ที่ ๙ เส้นรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือจากบ้านนายเหรียญ ไชยปัญหา ไปบ้านหนองคอกควาย (ต่อจากเส้นเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ ๔ เส้นจากบ้านหนองคอกควายเชื่อมต่อบ้านโคกพระ ต.วังไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการพัฒนาศักยภาพทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มสตรี ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการพัฒนาศักยภาพทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มสตรี ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง