วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศมาตรฐาน ๔ (ข) ๒ ชั้น ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองอีสานเขียว บ้านหนองห่าง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำลำห้วยแอก นานายก้อม บ้านกุดฆ้องวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมคันดินลำห้วยแอก นานายสุริยนต์ บ้านกุดฆ้องวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน(ฝายคึกฤทธิ์) บ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมคันดินกั้นคลองอิสานเขียว บ้านหนองจันสอน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำคลองอิสานเขียว นานางคำคูณ บ้านหนองจันสอน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมคลองกุดผักหนาม บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง