วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2566
ซื้อต้นเทียนพรรษาและชุดเครื่องสังฆทาน ตามโครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ เส้นจากบ้านหัวสะพาน ถึงบ้านหนองบัวนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง