วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาสรรไท แบบทึบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช่างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์ ๔ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดฆ้องวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ เส้นจากบ้านนางจันทร์เพ็ญไปหนองกุดฆ้องวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ เส้นจากบ้านหนองบัวนาคเชื่อมต่อบ้านโคกพระ ต.วังไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ เส้นข้างโรงสีข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาวางท่อเมนประปา บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๑ เส้นรอบหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ เส้นจากนานางเสาร์ ชะใบรัมย์ ถึงนานางกำเนิด บัวลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง