วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมคลองกุดผักหนาม บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมลำห้วยแอกนานางบุดดี นาครุฑนอก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อถ้วยรางวัลกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านหนองช่างตาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานสองด้านทิศตะวันตก(คลองอีสานเขียว) บ้านหนองช่างตาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมารถปรับอากาศมาตรฐาน ๔ (ข) ๒ ชั้น ไป-กลับ พร้อมคนขับรถ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง