วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2566
ซื้อพันธุ์กล้าไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนชุดปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ อปพร.ตำบลโนนเพ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมาต่อเติมห้องพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างศาลาพักผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช่างตาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาต่อเติมห้องพยาบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช่างตาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อต้นเทียนพรรษาและชุดเครื่องสังฆทาน ตามโครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง