วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดนิทรรศการการเรียนรู้พร้อมจัดสถานที่ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเวทีการแสดงกิจกรรมพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อขนมสำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงพุทธศาสนา(ปริวาสกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(น้ำปานะ) ตามโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงพุทธศาสนา(ปริวาสกรรม) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ไตรมาสสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไตรมาสสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ไตรมาสสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ไตรมาสสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง