วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ เส้นจากบ้านหัวสะพาน ถึงบ้านหนองบัวนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างศาลาพักผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาสรรไท แบบทึบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช่างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง