วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำคลองอิสานเขียว นานางคำคูณ บ้านหนองจันสอน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมคลองกุดผักหนาม บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมลำห้วยแอกนานางบุดดี นาครุฑนอก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อถ้วยรางวัลกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านหนองช่างตาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานสองด้านทิศตะวันตก(คลองอีสานเขียว) บ้านหนองช่างตาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง