วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ เส้นนานายประสิทธิ์ ผ่องแผ้ว ถึงนานายทองสุข โยระชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินจากบ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ ไปบ้านหนองแปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ไตรมาสสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ไตรมาสสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองศีกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไตรมาสสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ไตรมาสสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง