วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สีดำ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L๒๗๑๕DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาขุดดินพร้อมวางท่อ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมายกระดับถนนดิน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองห่าง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองดู่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดฆ้องวงค์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง