วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางโดยลงยางมะตอย บ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างศาลาบอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างเหมาขุดลอกสระหนองแปน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อพันธุ์กล้าไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อพันธุ์ปลาตามโครงการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดฆ้องวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ (สายหน้าวัดหนองบัวนาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อชุดถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนเพื่อป้องกัน โรคติดต่อ (โควิด ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง