วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ไตรมาสสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ไตรมาสสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อซื้อทรายอะเบทและน้ำยาฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่มีสัตว์เป็นพาหะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำ(ลำห้วยแอก) บ้านกุดฆ้องวงค์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห่าง หมู่ที่ ๙ เส้นรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือจากบ้านนายเหรียญ ไชยปัญหาไปบ้านหนองคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ ๔ เส้นจากบ้านหนองคอกควายเชื่อมต่อบ้านโคกพระ ต.วังไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง