วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองดู่ หมู่ที่ ๖ เส้นจากบ้านนางอุทัย สีเหลือง ถึงบ้านนางเก่ง ยอดไพร (ไปหนองสระพัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองดู่ หมู่ที่ ๖ เส้นจากบ้านนายศิวกร ถึงวัดบ้านเมืองดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจันสอน หมู่ที่ ๗ เส้นรอบสระหนองจันสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ และบ้านหนองห่าง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สีดำ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๑ เส้นบ้านนางอัมพิกา-เส้นโรงเรียนถึงถนนดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียแบบฝาตะแกรงเหล็ก บ้านหนองช่างตาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศมาตรฐาน ๔ (ข) ๒ ชั้น ไป-กลับ พร้อมคนขับรถ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาขุดลอกลำห้วยตะเคียน บ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง