วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถปรับอากาศมาตรฐาน ๔ (ข) ๒ ชั้น ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการสำรวจประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถปรับอากาศมาตรฐาน ๔ (ข) ๒ ชั้น ตามโครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถปรับอากาศมาตรฐาน ๔ (ข) ๒ ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ไตรมาสสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ไตรมาสสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง