วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ไตรมาสสาม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ สายโรงสีข้าวไปโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ สายต่อจากถนน คสล.เดิมไปโนนหลวงปู่ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ สายทิศตะวันตก-นาพ่อสมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองดู่ หมู่ที่ ๖ สายไปวัดป่าอมตะธรรมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง