วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ไตรมาสสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อพันธุ์ปลาตามโครงการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนเพื่อป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างเหมารื้อถอนขนย้ายพร้อมติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านหนองจันสอน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อชุดสังฆทานและเทียนพรรษาตามโครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านกุดฆ้องวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง