วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดฆ้องวงค์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจันสอน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองจันสอน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายกั้นบ่อขยะ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างเหมายกระดับถนนดิน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างเหมาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างเหมาวางท่อเมนประปา บ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง