วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น ๕๓๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม ไตรมาสสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ไตรมาสสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ไตรมาสสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างป้ายศูนย์งามเด่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
จ้างเหมาทำรั้วลวดหนามรอบถังประปาสระหนองทุ่งมน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างเหมาทาสีกำแพงองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ สายจากถนนดำไปบ้านนายบุญเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง