วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2564
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมและพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)สนับสนุนเครื่องจักรกลปรับเกทถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดฆ้องวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ เส้นจากหน้าโรงเรียนหนองบัวนาคไปบ้านกุดหอยกาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห่าง หมู่ที่ ๙ เส้นรอบบ้านด้านทิศตะวันออกไปวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ เส้นโรงสีข้าวไปโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองดู่ หมู่ที่ ๖ สายทางลงสระหนองละเลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ สายจากหลวงปู่ดำ ไปกุดผักหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ช่วงเปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง