วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองช่างตาย หมู่ที่ ๒ สายจากหนองหมูไปบ้านหนองห่าง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองจันสอน หมู่ที่ ๗ สายจากโคกหนองขาม ไปบ้านหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บานหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ สายบ้านหนองบัวนาค ไปบ้านหนองโน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์หัวเข็มสีดำ สำหรับงานการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน แคนอล ไออา ๒๐๒๒ ไอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง