วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ ถึงหมู่ ๑,๑๐,๑๑ เชื่อมบ้านกุดหอยกาบ ต.หันโจด จ.ขอนแก่น (เส้นบ้านเตยกระโตนถึงบ้านกุดหอยกาบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาวางท่อเมนระบบประปา บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๑ เส้นรอบหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช่างตาย หมู่ที่ ๒ เส้นหน้า รพสต.หนองช่างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ เส้นจากนานางคำพอง โฮนอก ไปนานางดา ศรีอ่อนตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ เส้นจากบ้านนายบัวหา นานอก ไปบ้านนายนิกร กองทุ่งมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อจากเส้นเดิมหมู่ที่ ๓ บ้านหนองไผ่ ถึง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองห่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองดู่ หมู่ที่ ๖ จากคลองอีสานเขียวไปนานายลอย เสนนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองจันสอน หมู่ที่ ๗ เส้นโคกหนองขามไปบ้านหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ เส้นบ้านหนองบัวนาค-บ้านหนองโน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง