วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดฆ้องวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ (สายหน้าวัดหนองบัวนาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อชุดถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนเพื่อป้องกัน โรคติดต่อ (โควิด ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี กองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยลงยางมะตอย พร้อมบดทับแน่น บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างยกระดับฝายน้ำล้นดอนปู่ตา หมู่ที่ ๒ บ้านหนองช่างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.โดยลงยางมะตอย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปารอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางโสภา-บ้านนายอำนาจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง