วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายบ้านผู้ใหญ่บ้านไปศาลปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ไตรมาสสาม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ สายโรงสีข้าวไปโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง