วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถเครื่องเสียงขบวนแห่ตามโครงการจัดงานของดีอำเภอประทาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยตะเคียน บ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประดับตกแต่งเต็นท์จัดแสดงกิจกรรมและผลงานตามโครงการจัดงานของดีอำเภอประทาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างเหมายกระดับดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ เส้นไปบ้านนายวัชรวุฒิ เหลานาคำ ถึงถนนดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่ตามโครงการจัดงานของดีอำเภอประทาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเวทีการแสดงกิจกรรมพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง