วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2567
ซื้อโพเดียมไม้แบบเสาเดียว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดนิทรรศการการเรียนรู้พร้อมจัดสถานที่ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อขนมสำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงพุทธศาสนา(ปริวาสกรรม) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(น้ำปานะ) ตามโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงพุทธศาสนา(ปริวาสกรรม) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สีดำ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L๒๗๑๕DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นรอบสระหนองระเริง บ้านเมืองดู่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมประดับตกแต่งตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง