วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดิน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ สายทางไปวัดป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ สายทางไปกุดบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ สายทางไปนานายปรัชญ์ ปัตตาเทศา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ สายทางไปวัดป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมคันดินคลองอีสานเขียว บ้านหนองจันสอน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน บ้านเมืองดู่ หมู่ที่ ๖ สายทางไปสระสี่เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองดู่ หมู่ที่ ๖ เส้นจากบ้านนายบัญชา ชุดนอกไปศาลดอนปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง