วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองดู่ หมู่ที่ ๖ เส้นจากบ้านนายศิวกรถึงท่อรอดเหลี่ยม ไปสระสี่เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินข้างบล็อคคอนเวิสท์ บ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
จ้างเหมาถมดินบ่อขยะ บ้านหนองช่างตาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยการถมดินพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองห่าง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถปรับอากาศมาตรฐาน ๔ (ข) ๒ ชั้น ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการสำรวจประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง