วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ เส้นจากนานางเสาร์ ชะใบรัมย์ ถึงนานางกำเนิด บัวลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ เส้นนานางจันทร์ ผ่องแผ้ว ถึงนานายคำพัน มูลเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ เส้นนานายประสิทธิ์ ผ่องแผ้ว ถึงนานายทองสุข โยระชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินจากบ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ ไปบ้านหนองแปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง