วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งแบบติดผนัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างเหมาต่อเติมห้องพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างเหมาขุดลอกและขุดขยายสระน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองห่าง หมู่ที่ ๙ เส้นจากบ้านหนองห่างถึงบ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ เส้นจากหนองตะกรุดบนไปถนนคอนกรีตเส้นหนองบัวนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ไตรมาสสี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ไตรมาสสี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ ๔ เส้นจากบ้านหนองคอกควายไปบ้านโคกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการสำรวจประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง