องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมการดำเนินการตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหนองช่างตาย ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อปพร.อบต.โนนเพ็ด อสม. และประชาชนในพื้นที่  ดำเนินการตั้งด่านชุมชน จุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564

2024-05-23
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-07
2024-05-07
2024-05-07
2024-05-07
2024-05-02
2024-04-18
2024-03-28