องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 180 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 11 เม.ย. 2567 ]0
2 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2566 ของ อบต.โนนเพ็ด [ 22 ก.พ. 2567 ]3
3 การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]6
4 ประชาสัมพันะ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]4
5 ประชาสัมพันธ์ประกาศบังคับใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]1
6 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการดำเนิงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]0
7 Announcement of policy of not accepting neither gifts not profits from performing duties (์No Gift Policy) Fiscal year 2024 [ 22 ธ.ค. 2566 ]4
8 กำหนดการชำระภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 21 ธ.ค. 2566 ]5
9 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ปี2567 [ 21 ธ.ค. 2566 ]6
10 รายงานการจับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]4
11 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระบวนงานบริการและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]19
12 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]18
13 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]20
14 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 24 ส.ค. 2566 ]25
15 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]28
16 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี 2566(ป้องกันโรคไข้เลือดออก) [ 23 มิ.ย. 2566 ]33
17 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิกบุหรี่ [ 15 มิ.ย. 2566 ]35
18 เรื่อง ประกาศนโยบายองค์การบริหารส่่วนตำบลโนนเพ็ด ปลอดบุหรี่ [ 14 มิ.ย. 2566 ]35
19 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 13 มิ.ย. 2566 ]37
20 ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]31
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9