องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโคนม โคเนื้อ และกระบือในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา [ 7 มิ.ย. 2564 ]45
2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)ผ่าน OR Code [ 18 พ.ค. 2564 ]42
3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2564 [ 2 พ.ค. 2564 ]41
4 เชิญประชุมประชาคมระดับตำบลและคณะกรรมการพัฒานาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 20 เม.ย. 2564 ]45
5 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]44
6 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]39
7 ประชุมหารือเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]40
8 ประชาสัมพันธ์การสรรหาพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหารที่ว่างและสรรหาพนักงานส่วนตำบลสายงานปฏิบัติที่ว่าง [ 10 มี.ค. 2564 ]38
9 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) [ 5 มี.ค. 2564 ]39
10 ประชาสัมพันธ์การขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร [ 5 มี.ค. 2564 ]39
11 ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ประจำปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]42
12 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]39
13 ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการประเมินองค์กรโดยให้สแกนคิวอาโค้ตเข้าตอบแบบสอบถามเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติราชการต่อไป [ 3 มี.ค. 2564 ]38
14 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(2564-2566) [ 24 ก.พ. 2564 ]39
15 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเปฯพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]38
16 โครงการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโลนา(covid-19) [ 31 ธ.ค. 2563 ]38
17 กำหนดการชำระภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]37
18 กระบวนงานบริการและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด [ 2 ต.ค. 2563 ]34
19 ประชาสัมพันธ์คะแนนผลการประเมิน ita ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]41
20 ประกาศ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5