องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 

ออนไลน์             1   คน
วันนี้                 12    คน
สัปดาห์นี้           69    คน
เดือนนี้              333    คน
ปีนี้                   1126   คน
ทั้งหมด             9910    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้...

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ดำเนินการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ...

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี...

ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้...

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี...

ประชาสัมพันธ์ส่วนราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EI...

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้