องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด 1.นายสุบิน บุญรุ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด 2.นายศิริศักดิ์ ปัตาเทศา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด 3.นายยุทธนา ปัตตาเทสัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด 4.นายอุดม คะเณนอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด