องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร 

นายปรัชญ์  ปัตตาเทศา
 

นายก อบต.โนนเพ็ด
090-2938899
 


นายจำลอง  ปานพูน

นายเทอด  สีหาบุตร
รองนายก อบต.โนนเพ็ด

รองนายก อบต.โนนเพ็ด
081-7296585

081-0469560นายบัญชา  ชุดนอก
เลขานุการนายก อบต.โนนเพ็ด
063-0023841


นายชัยสิทธิ์ พิลาสมบัติ
ปลัด อบต.โนนเพ็ด
098-0079770