องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม 

นายปฐวี  ปัตตาเทศ
 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 


นายนิรุส  อินทะราชา

นักพัฒนาชุมชนนายสุรศักดิ์  กระสินผล  นายธวัชชัย  อนันตสุข
ผช.นักพัฒนาชุมชน คนงานทั่วไป