องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
กองคลัง

นางสาวอทิตยา  เพ็ชรรักษา
นักวิชาการคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอทิตยา  เพ็ชรรักษา
นายสมคิด  ชัยนา
นางอรุณฉาย  แถวไธสง  
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี
นายธำรง  คุณล้าน นางสาวประภาพร  ชัยพรม นางดารุณี  โหมดนอก
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นางสาวสุดา  หวัดไทยสง นายเอื้ออังกูร   ปัตตาเทศา

คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป