องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย [ 20 ก.ค. 2564 ]29
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 29 มี.ค. 2564 ]35
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินงาน [ 10 มี.ค. 2564 ]38
4 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบแท่ง ประจำปี 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]34
5 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) ประจำปี 2559 [ 5 มี.ค. 2564 ]42
6 หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่ง [ 5 มี.ค. 2564 ]36
7 การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบตำแหน่ง"ระบบวิทยฐานะ" [ 5 มี.ค. 2564 ]39
8 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 5 มี.ค. 2564 ]33
9 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ [ 5 มี.ค. 2564 ]32
10 แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 มี.ค. 2564 ]35
11 ประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลุูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2564 ]35
12 ประกาศ ก.อบต.เรื่อง กำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๓ [ 5 มี.ค. 2564 ]37
13 หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น [ 5 มี.ค. 2564 ]37
14 รายงานการประเมินผลการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 [ 5 มี.ค. 2564 ]30
15 ประกาศ กท.จ.นม.เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาเทศบาล(เพิ่มเติม) พ.ศ.2556 [ 5 มี.ค. 2564 ]32
16 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 5 มี.ค. 2564 ]34
17 ประกาศ ก.อบต.เรื่อง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 5 มี.ค. 2564 ]33
18 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 มี.ค. 2564 ]32
19 ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานจ้างชั่วคราว [ 5 มี.ค. 2564 ]33
20 แนวทางการสรรหาสายบริหารที่ว่าง [ 5 มี.ค. 2564 ]34
 
หน้า 1|2