องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา “ ตำบลโนนเพ็ด” แต่เดิมเป็นหมู่บ้านตำบลขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอบัวใหญ่ ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะให้อยู่เขตการปกครองของ อำเภอประทาย ตำบลโนนเพ็ด ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2503 โดยมีกำนันคนแรก คือ นายพิมพ์ คนรู้ ชาวตำบลโนนเพ็ด พูดภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาไทยอีสาน ต่อมาปี พ.ศ.2537 ได้ยกฐานะการปกครองเป็น“สภาตำบลโนนเพ็ด” และวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศ เปลี่ยนฐานะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด จนถึงปัจจุบัน *****************