องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]18
2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(จาก E-PLAN NACC) ประจำปี 2565(ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 21 เม.ย. 2565 ]48
3 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]58
4 รายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบต.โนนเพ็ด ประจำปี 2565(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 21 มี.ค. 2565 ]61
5 แผ่นพับมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 17 มี.ค. 2565 ]60
6 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 17 มี.ค. 2565 ]56
7 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี 2564 และการกำหนดมาตรการ แนวทาง ผู้รับผิดชอบและการต่ิดตามประเมินผล ปี 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]69
8 ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) ให้สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]58
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน่ของ อบต.โนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 4 มี.ค. 2565 ]58
10 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าทีั่(No Gift Polity) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 [ 3 มี.ค. 2565 ]67
11 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 [ 3 มี.ค. 2565 ]58
12 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568 [ 3 มี.ค. 2565 ]64
13 ประกาศ่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568 [ 3 มี.ค. 2565 ]58
14 ประกาศ่มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568 [ 3 มี.ค. 2565 ]59
15 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568 [ 3 มี.ค. 2565 ]63
16 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568 [ 3 มี.ค. 2565 ]60
17 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]56
18 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(จาก E-PLAN NACC) ประจำปี 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]46
19 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปี 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]44
20 คำสั่งคณะกรรมการประเมินคณะธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]103
 
หน้า 1|2