องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 Announcement of policy of not accepting neither gifts not profits from performing duties (์No Gift Policy) Fiscal year 2024 [ 22 ธ.ค. 2566 ]8
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(์No Gift Policy) ของ อบต.โนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]12
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.โนนเพ็ด ใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 22 ธ.ค. 2566 ]7
4 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]17
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการกำหนดแนวทาง/มาตรการในการดำเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]9
6 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]5
7 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]6
8 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]28
9 ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]127
10 ภาพกิจกรรมประชาคมเตรียมความพร้อมดำเนินตามโครงการบูรณาการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]27
11 ภาพถ่ายกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 19 เม.ย. 2566 ]44
12 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]37
13 รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2566(ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]43
14 แบบรายงานไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2566(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 4 เม.ย. 2566 ]49
15 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2566 ]190
16 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2566 ]129
17 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2566 ]277
18 ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 2 ก.พ. 2566 ]50
19 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]77
20 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.โนนเพ็ด ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) [ 4 ม.ค. 2566 ]54
 
หน้า 1|2|3|4