องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต


รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี 2564 และการกำหนดมาตรการ แนวทาง ผู้รับผิดชอบและการต่ิดตามประเมินผล ปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี 2564 และการกำหนดมาตรการ แนวทาง ผู้รับผิดชอบและการต่ิดตามประเมินผล ปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ