องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน [ 30 มี.ค. 2564 ]34
2 ขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารและตรวจสอบเอกสาร [ 10 มี.ค. 2564 ]34
3 ขั้นตอนการขอขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร [ 10 มี.ค. 2564 ]32
4 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 10 มี.ค. 2564 ]38
5 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 [ 10 มี.ค. 2564 ]31
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2561 [ 10 มี.ค. 2564 ]42
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ.2560 [ 10 มี.ค. 2564 ]34
8 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 10 มี.ค. 2564 ]35
9 แผ่นพับให้ความรู้การร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 มี.ค. 2564 ]36