องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตขุดดิน [ 21 มี.ค. 2565 ]111
2 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตถมดิน [ 21 มี.ค. 2565 ]113
3 คู่มือสำหรับประชาชนการร้องเรียน [ 21 มี.ค. 2565 ]105
4 คู่มือสำหรับประชาชนการร้องทุกข์ [ 21 มี.ค. 2565 ]101
5 คู่มือสำหรับประชาชนการชำระภาษีป้าย [ 21 มี.ค. 2565 ]103
6 คู่มือสำหรับประชาชนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 มี.ค. 2565 ]113
7 คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 21 มี.ค. 2565 ]102
8 คู่มือสำหรับประชาชนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 มี.ค. 2565 ]104
9 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 17 มี.ค. 2565 ]100
10 คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 17 มี.ค. 2565 ]105
11 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 17 มี.ค. 2565 ]100
12 คู่มือสำหรับประชาชนการขอจดทะเบียนพาณิชย์(ใหม่) [ 17 มี.ค. 2565 ]100
13 คู่มือสำหรับประชาชนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 17 พ.ย. 2564 ]26
14 คู่มือสำหรับประชาชน [ 30 มี.ค. 2564 ]149
15 ขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารและตรวจสอบเอกสาร [ 10 มี.ค. 2564 ]157
16 ขั้นตอนการขอขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร [ 10 มี.ค. 2564 ]176
17 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 10 มี.ค. 2564 ]171
18 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 [ 10 มี.ค. 2564 ]149
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2561 [ 10 มี.ค. 2564 ]160
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ.2560 [ 10 มี.ค. 2564 ]157
 
หน้า 1|2