องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตขุดดิน [ 21 มี.ค. 2565 ]75
2 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตถมดิน [ 21 มี.ค. 2565 ]77
3 คู่มือสำหรับประชาชนการร้องเรียน [ 21 มี.ค. 2565 ]74
4 คู่มือสำหรับประชาชนการร้องทุกข์ [ 21 มี.ค. 2565 ]71
5 คู่มือสำหรับประชาชนการชำระภาษีป้าย [ 21 มี.ค. 2565 ]75
6 คู่มือสำหรับประชาชนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 มี.ค. 2565 ]79
7 คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 21 มี.ค. 2565 ]71
8 คู่มือสำหรับประชาชนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 มี.ค. 2565 ]71
9 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 17 มี.ค. 2565 ]71
10 คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 17 มี.ค. 2565 ]73
11 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 17 มี.ค. 2565 ]71
12 คู่มือสำหรับประชาชนการขอจดทะเบียนพาณิชย์(ใหม่) [ 17 มี.ค. 2565 ]70
13 คู่มือสำหรับประชาชน [ 30 มี.ค. 2564 ]117
14 ขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารและตรวจสอบเอกสาร [ 10 มี.ค. 2564 ]129
15 ขั้นตอนการขอขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร [ 10 มี.ค. 2564 ]140
16 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 10 มี.ค. 2564 ]140
17 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 [ 10 มี.ค. 2564 ]118
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2561 [ 10 มี.ค. 2564 ]128
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ.2560 [ 10 มี.ค. 2564 ]125
20 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 10 มี.ค. 2564 ]122
 
หน้า 1|2