องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ 

นายชัยสิทธิ์  พิลาสมบัติ
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นางสาวแสงเดือน  เพ็ชร์ราม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายปฏิวัติ  สมทรัพย์ นางสาวแสงเดือน  เพ็ชร์รา นายเสกศึก  สำราญสุข
หัวหน้าสำนักปลัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสุกัญญา  อ้วนสา นายปฐวี  ปัตตาเทศ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม