องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


 

นางสาวแสงเดือน  เพ็ชร์ราม  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 โทร 080-7797886นางสาวแสงเดือน  เพ็ชร์ราม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 080-7797886
นายปฏิวัติ  สมทรัพย์ นางสาวอทิตยา  เพ็ชรรักษา นายเสกศึก  สำราญสุข
หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 082-1479220 โทร 086-2293515 โทร 061-3095889

นางสุกัญญา  อ้วนสา นายปฐวี  ปัตตาเทศ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 080-7475791 โทร 096-8747428