องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 มี.ค. 2564 ]35
2 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 17 มี.ค. 2564 ]40
3 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ [ 17 มี.ค. 2564 ]33
4 คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 17 มี.ค. 2564 ]36
5 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 17 มี.ค. 2564 ]39
6 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 17 มี.ค. 2564 ]35
7 คู่มือการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 17 มี.ค. 2564 ]39
8 มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน [ 17 มี.ค. 2564 ]35
9 มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ [ 17 มี.ค. 2564 ]42
10 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 17 มี.ค. 2564 ]39
11 มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 17 มี.ค. 2564 ]38
12 มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศีลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น [ 17 มี.ค. 2564 ]37
13 มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด้กเล็กของ อปท. [ 17 มี.ค. 2564 ]36
14 มาตรฐานการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน [ 17 มี.ค. 2564 ]38
15 มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 17 มี.ค. 2564 ]36
16 คู่มือมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม [ 17 มี.ค. 2564 ]39
17 คู่มือมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ [ 17 มี.ค. 2564 ]35
18 คู่มือมาตรฐานการวางผังเมือง [ 17 มี.ค. 2564 ]37
19 คู่มือมาตรฐานการควบคุมอาคาร [ 17 มี.ค. 2564 ]38
20 คูู่่มือมาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์ [ 17 มี.ค. 2564 ]34
 
หน้า 1|2