องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]12
2 คู่มือการจัดทำ แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด [ 20 มิ.ย. 2565 ]74
3 คู่มือรับแจ้งเรี่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 20 ต.ค. 2564 ]83
4 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 มี.ค. 2564 ]153
5 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 17 มี.ค. 2564 ]158
6 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ [ 17 มี.ค. 2564 ]148
7 คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 17 มี.ค. 2564 ]163
8 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 17 มี.ค. 2564 ]166
9 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 17 มี.ค. 2564 ]164
10 คู่มือการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 17 มี.ค. 2564 ]166
11 มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน [ 17 มี.ค. 2564 ]152
12 มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ [ 17 มี.ค. 2564 ]166
13 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 17 มี.ค. 2564 ]167
14 มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 17 มี.ค. 2564 ]176
15 มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศีลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น [ 17 มี.ค. 2564 ]159
16 มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด้กเล็กของ อปท. [ 17 มี.ค. 2564 ]157
17 มาตรฐานการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน [ 17 มี.ค. 2564 ]165
18 มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 17 มี.ค. 2564 ]163
19 คู่มือมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม [ 17 มี.ค. 2564 ]164
20 คู่มือมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ [ 17 มี.ค. 2564 ]158
 
หน้า 1|2