องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ยกระดับชีวิต  แนวคิดพัฒนาการศึกษา
นำพาความปลอดภัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม