องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.nasom.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

“โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งคิดยกระดับการศึกษา เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่หลักบริหารบ้านเมืองที่ดี " ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ เป้าประสงค์ (Goals) (1) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง (2) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี (3) ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร (4) การพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (5) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต (6) สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก (7) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (8) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท. (9) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (10) สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา (11) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (12) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ (13) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน (14) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง (15) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน (16) สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพติด (17) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ (18) ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (19) ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ (20) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนดูแลและรักษาที่สาธารณประโยชน์ร่วมกัน (21) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ (22) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (23) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น (24) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง (25) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน (26) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (27) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (28) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ตัวชี้วัด (1) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 11 หมู่บ้าน (2) ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง (3) จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน (4) ประชาชนในตำบลโนนเพ็ดมีรายได้เพิ่มขึ้น (4) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 5% (5) โรงเรียน สพฐ. 4 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม (6) ศพด. 3 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ ระบบบริหารจัดการ (7) เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม (8) ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน (9) เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น (10) มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ (10) มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ (11) อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน (12) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ 11 หมู่บ้าน (13) กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน และสร้างความสามัคคี (14) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 11 หมู่บ้าน (15) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 11 หมู่บ้าน (16) ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน/ตำบลและ ทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบล 11 หมู่บ้าน (17) ประชาชนได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด และลดการเกิดอุบัติเหตุจาการจราจร (18) สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ (19) เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า (20) ที่สาธารณประโยชน์คงอยู่ (21) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 11 หมู่บ้าน (22) การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 11 หมู่บ้าน (23) ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการรักษาทั้ง 11 หมู่บ้าน (24) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง11 หมู่บ้าน (25) ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 11 หมู่บ้าน (26) การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 11 หมู่บ้าน (27) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 11 หมู่บ้าน (27) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 11 หมู่บ้าน (28) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ค่าเป้าหมาย (1) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย (2) มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร (3) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร (4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (5) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง (6) ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง (7) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (8) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ (9) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของ ท้องถิ่น (10) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น กลยุทธ์ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ ในเขต ชุมชนและท้องถิ่น 1.2 ปรับปรุงผังเมืองรวมและการก่อสร้างอื่น ๆ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 ส่งเสริมความเข็มแข็งมีศักยภาพในพัฒนาอาชีพ สินค้าชุมชน ร้านค้าชุมชนและสนับสนุนการลงทุนแก้ไขปัญหาความยากจน 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของชุมชน 2.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการทางสังคมและการสาธารณสุขให้แก่ประชาชน 3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 3.1 สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.2 สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย 3.3 เสริมสร้างความมั่นคง ความสามัคคีและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 3.4 สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชนจราจรและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1การส่งเสริมการผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป 4.2 การปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษอื่น ๆ 4.3 การจัดการการบำรุงรักษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ,ที่สาธารณะประโยชน์ , ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.4 การศึกษาวิจัยเผยแพร่และสร้างจิตสำนึก รณรงค์การประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.5 การจัดให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ ฝายกั้นน้ำ ระบบผันน้ำ/ส่งน้ำทาง สะพาน และการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 5.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.1 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการและพัฒนาสวนสาธารณะ 5.2 อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งความรู้ทางศาสนา 6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ 6.2 ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6.3 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านต่าง ๆ และการพัฒนารายได้ 6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด (1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ (2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง การพัฒนาระบบการศึกษาและและพัฒนาคุณภาพชีวิต (3) การรักษาความสงบ เรียบร้อยและปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน (4) การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน (5) การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านนันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน แผนงาน (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (3) แผนงานการศึกษา (4) แผนงานสาธารณสุข (5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (6) แผนงานเคหะและชุมชน (7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ (9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (10) แผนงานการเกษตร (11) แผนงานการพาณิชย์ (12) แผนงานงบกลาง