องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุกัญญา  อ้วนสา
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวสุมาลี  ปานพูน นางสาวทองพาน ชัยปัญญา นางประภัสสร  สายมนตรี นางสุกัญญา  อ้วนสา
ครู ครู ครู นักวิชาการศึกษา
นางอัญญรัตน์  ทรัพย์สว่างกุล นางนิรชา  กำเนิด นางสาวอนามิกา  แก้ววรรณศิลป์ นางรจรินทร์  ศรีปราชวิทยา
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผช.นักวิชาการศึกษา