องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
สภาอบต. 

นายแฉล้ม  ประจิตร
 

ประธานสภา อบต.โนนเพ็ด
 นายคำพันธ์  มูลเทพ

นายชัยสิทธิ์  พิลาสมบัติ
รองประธานสภา อบต.โนนเพ็ด
เลขานุการสภา อบต.โนนเพ็ด
นายอุดม  คะเนนอก
นายสุวิทย์  ศรีคง
นายณัฐวุฒิ  สว่างใหญ่
นางสาวอรอนงค์  เกื้อกูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
นายสุเวช  ศรีอ่อนตา
นายบุญช่วย  กุลวงษ์
นายทองสุข  ไทระนี
นายกลม  ไชยปัญญา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
นายสุวิทย์  ปัยจัยโย
นายบัวภา  มาเก่าน้อย
นายประยุทธ์  ปราปะโน
นายสงบ  เพชรนอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
นายถม  อันทะเกตุ
นายเฉลียว  คิดเข่ม
นายบุญ  อันพิมพ์
นายอัม  วงศ์สิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
นายเสถียร  นามวิเศษ
นายคำนวณ  รักษาภักดี
นายสงกรานต์  จันทภา
นายคำพันธ์  พรมไชยา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11