องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
สภาอบต.
ประธานสภา อบต.โนนเพ็ด
 


รองประธานสภา อบต.โนนเพ็ด
เลขานุการสภา อบต.โนนเพ็ด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11