องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
สภาอบต.

นายศุภฤกษ์ ซองผม


ประธานสภา อบต.โนนเพ็ด
 

โทร 0800572213
นายอำนาจ เหล่านาคำ

นางละมัย กสิผล
รองประธานสภา อบต.โนนเพ็ด
เลขานุการสภา อบต.โนนเพ็ด
โทร 0946040468

โทร 0864627073
นายบุญเลิศ ผาคำ
นางวิมล สุริยะ
นายคำสี กางนอก
นายสุวิทย์ ปัจจัยโย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
โทร 0857801778
โทร 0832985632
โทร 0956097836
โทร 0650837339
นายบัวภา มาเก่าน้อย
นายคำพันธ์ พรมไชยา นายอภิรักษ์ คำษาวงค์ นายเสถียร นามวิเศษ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
โทร 0800657923
โทร 0807674853
โทร 0631785835
โทร 0930521875