องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร [ 10 มี.ค. 2564 ]157
2 แบบฟอร์มรายงานสาธารณภัย [ 10 มี.ค. 2564 ]151
3 ขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารและตรวจสอบเอกสาร [ 10 มี.ค. 2564 ]146
4 แบบฟอร์มการตรวจสอบการขุดดินถมดิน [ 10 มี.ค. 2564 ]146
5 แบบฟอร์มคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 มี.ค. 2564 ]167
6 แบบฟอร์มขอลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 8 มี.ค. 2564 ]151
7 แบบคำร้อง [ 8 มี.ค. 2564 ]157
8 แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 8 มี.ค. 2564 ]155
9 แบบฟอร์มขอใช้อินเทอต์เน็ต อบต.โนนเพ็ด [ 8 มี.ค. 2564 ]168
10 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 8 มี.ค. 2564 ]147
11 แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ [ 8 มี.ค. 2564 ]142
12 แบบฟอร์มโครงการขอกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง [ 8 มี.ค. 2564 ]146
13 แบบฟอร์มโครงการพระราชดำริ [ 8 มี.ค. 2564 ]214
14 แบบฟอร์มรับแจ้งความเดือดร้อน [ 8 มี.ค. 2564 ]151
15 แบบฟอร์มบันทึกการรบคำร้องขอรับบริการ [ 8 มี.ค. 2564 ]157
16 แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำ [ 8 มี.ค. 2564 ]236
17 แบบฟอร์มรับรองสถานะของครัวเรือน [ 8 มี.ค. 2564 ]142
18 แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด้กแรกเกิด [ 8 มี.ค. 2564 ]136
19 แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ [ 8 มี.ค. 2564 ]171
20 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของ อบต.โนนเพ็ด [ 8 มี.ค. 2564 ]344
 
หน้า 1|2