องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร [ 10 มี.ค. 2564 ]33
2 แบบฟอร์มรายงานสาธารณภัย [ 10 มี.ค. 2564 ]33
3 ขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารและตรวจสอบเอกสาร [ 10 มี.ค. 2564 ]34
4 แบบฟอร์มการตรวจสอบการขุดดินถมดิน [ 10 มี.ค. 2564 ]32
5 แบบฟอร์มคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 มี.ค. 2564 ]41
6 แบบฟอร์มขอลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 8 มี.ค. 2564 ]33
7 แบบคำร้อง [ 8 มี.ค. 2564 ]37
8 แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 8 มี.ค. 2564 ]34
9 แบบฟอร์มขอใช้อินเทอต์เน็ต อบต.โนนเพ็ด [ 8 มี.ค. 2564 ]36
10 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 8 มี.ค. 2564 ]36
11 แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ [ 8 มี.ค. 2564 ]34
12 แบบฟอร์มโครงการขอกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง [ 8 มี.ค. 2564 ]33
13 แบบฟอร์มโครงการพระราชดำริ [ 8 มี.ค. 2564 ]33
14 แบบฟอร์มรับแจ้งความเดือดร้อน [ 8 มี.ค. 2564 ]33
15 แบบฟอร์มบันทึกการรบคำร้องขอรับบริการ [ 8 มี.ค. 2564 ]31
16 แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำ [ 8 มี.ค. 2564 ]34
17 แบบฟอร์มรับรองสถานะของครัวเรือน [ 8 มี.ค. 2564 ]32
18 แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด้กแรกเกิด [ 8 มี.ค. 2564 ]33
19 แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ [ 8 มี.ค. 2564 ]35
20 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของ อบต.โนนเพ็ด [ 8 มี.ค. 2564 ]80
 
หน้า 1|2