องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบแท่ง ประจำปี 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]163
2 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) ประจำปี 2559 [ 5 มี.ค. 2564 ]169
3 หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่ง [ 5 มี.ค. 2564 ]177
4 การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบตำแหน่ง"ระบบวิทยฐานะ" [ 5 มี.ค. 2564 ]177
5 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 5 มี.ค. 2564 ]167
6 หลักเกณฑ์การโอน(ย้าย) ข้าราชการครูเพื่อไปสังกัดโรงเรียน(สพฐ.) [ 5 มี.ค. 2564 ]172
7 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ [ 5 มี.ค. 2564 ]168
8 แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 มี.ค. 2564 ]177
9 ประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลุูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2564 ]175
10 ประกาศ ก.อบต.เรื่อง กำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๓ [ 5 มี.ค. 2564 ]167
11 การกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น [ 5 มี.ค. 2564 ]173
12 หลักเกณฑ์การขอขยายเขตไฟฟ้า [ 5 มี.ค. 2564 ]163
13 หลักเกณฑ์การขอขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ [ 5 มี.ค. 2564 ]169
14 คู่มือการประเมินทดลองการปฏิบัติราชการ [ 5 มี.ค. 2564 ]167
15 แนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ช.ค.บ.) [ 5 มี.ค. 2564 ]169
16 ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 [ 5 มี.ค. 2564 ]173
17 คู่มือการปฏิบัติงานบริการประชาชน [ 5 มี.ค. 2564 ]185
18 แผนการจัดองค์กรแห่งความรู้ ปี 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]167
19 คำอธิบายการดำเนินการกรอกข้อมูล ITA ปี 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]170
20 คู่มือ ITA ปี 2563 [ 5 มี.ค. 2564 ]167
 
หน้า 1|2