องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
กองช่าง 

นายเสกศึก  สำราญสุข
 

ผู้อำนวยการกองช่าง
 


นางสาวสิริลักษณ์ พลดงนอก

นายจตุรภัทร  ห้อยไธสง
ผช.นายช่างโยธา

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายสมชาย  ลุบสมบัติ

นายสุนทร  ชัยพรม
ผช.นายช่างไฟฟ้า
คนงานทั่วไป