องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
สำนักงานปลัด 

นายชัยสิทธิ์  พิลาสมบัติ
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นางสาวแสงเดือน  เพ็ชร์ราม นายปฏิวัติ  สมทรัพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด


นางจุมพิศ  คุณล้าน นางกชกร  สมทรัพย์ นางสาวสุรัญชนา  นานอก นางสาวอชิรญา  สุพะกะ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายเฉลิมชัย  ขจรภพ
นายทัยคำ  รักษาภักดี
นายพัฒพงษ์ ศรีอ่อนตา นายจักรไชย  ปัตตาเทศา
พนักงานขับรถ คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป