องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
สำนักงานปลัด


 

นางสาวแสงเดือน  เพ็ชร์ราม  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

 โทร 0807797886


นางสาวแสงเดือน  เพ็ชร์ราม นายปฏิวัติ  สมทรัพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 0807797886

นางจุมพิศ  คุณล้าน นางกชกร  สมทรัพย์ นางสาวสุรัญชนา  นานอก นางสาวอชิรญา  สุพะกะ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายเฉลิมชัย  ขจรภพ
นายทัยคำ  รักษาภักดี
นายพัฒพงษ์ ศรีอ่อนตา นายจักรไชย  ปัตตาเทศา
พนักงานขับรถ คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป