องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
สำนักงานปลัด 

นายชัยสิทธิ์  พิลาสมบัติ
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นางสาวแสงเดือน  เพ็ชร์ราม นายปฏิวัติ  สมทรัพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด


นางจุมพิศ  คุณล้าน นางกชกร  สมทรัพย์ นางสาวสุรัญชนา  นานอก นายอานุศักดิ์  ปุราโส
นักวิเคราะห์นโยบายฯ นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ ผช.นิติกร
นายเฉลิมชัย  ขจรภพ นายนิคม  สุริยะ นางสาวอชิรญา  สุพะกะ นายจักรไชย  ปัตตาเทศา
พนักงานขับรถ นักการภารโรง ผช.เจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไปนายทัยคำ  รักษาภักดี นายพัฒพงษ์ ศรีอ่อนตา

คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป