องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 อบต.โนนเพ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย และฝ่ายปกครองตำบลโนนเพ็ดได้ดำเนินกิจกรรมการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน


2024-05-23
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-07
2024-05-07
2024-05-07
2024-05-07
2024-05-02
2024-04-18
2024-03-28