องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 อบต.โนนเพ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย และฝ่ายปกครองตำบลโนนเพ็ดได้ดำเนินกิจกรรมการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน


2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07