องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมแสดงพลังรณรงค์ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและไม่รับของขวัญหรือของกำนัล(์์No Gift Policy)


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนตรราชสีมา นายสุบิน บุญรุ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้เป้นประธานในที่ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) ที่ได้ประกาศขยายกรอบเวลาสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งในที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำมาตรการต่างๆเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐาน/มาตรการที่ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนเพ็ดได้จัดทำขึ้น ตลอดจนได้แสดงออกถึงพลังการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและไม่รับของขวัญหรือของกำนัล(No Gift Policy) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด จำนวน  34 คน

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07