องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดเพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566


เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ประชุมเพื่อรับหลักการเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด โดยมีผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด และหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด 

2024-05-23
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-07
2024-05-07
2024-05-07
2024-05-07
2024-05-02
2024-04-18
2024-03-28