องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ ประจำปี ๒๕๖๕


วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายยุทธนา ปัตตาเทสัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด พร้อมด้วยสมาชิกนาแปลงใหญ่ตำบลโนนเพ็ด ได้ศึกษาดูงานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ที่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนายลา โสมาบุตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลดู่ทุ่งให้การต้อนรับ  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน อาสาเกษตรตำบล/อาสาเกษตรหมู่บ้านได้ศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์

๒. เพื่อเป้นการเพิ่มพูนประสบประการณ์ในการพ้ฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตามแนวทางเสรษฐกิจพอเพียง

๓. เพื่อพัฒนาอาชีพของเกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน อาสาเกษตรตำบล/อาสาเกษตรหมู่บ้าน ตำบลโนนเพ็ด

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07