องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการควบคุมและพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดโรคไข้เลือดออกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย ได้ออกพ่นหมอกควันทุกหมู่บ้าน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลโนนเพ็ด  เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕

2022-09-29
2022-09-06
2022-08-29
2022-08-11
2022-08-09
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-06-29
2022-06-28