องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมการดำเนินอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่นฯ ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดได้ดำเนินการจัดอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โดยได้มีการการอบรมและศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารจัดการขยะในชุมชน" ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และอบรมและศึกษาดูงานเรื่อง "โครงการตามพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเปิดโลกทัศน์ นำความรู้และแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารงาน ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

2022-11-29
2022-11-24
2022-11-22
2022-11-11
2022-10-11
2022-10-06
2022-09-29
2022-09-06
2022-08-29
2022-08-11